Tarieven & info

Tarieven

In de praktijk worden de volgende tarieven gehanteerd:

Intake: € 140,-
Consult: € 75,-
BATC beroepsregistratienr. BR-0290
Kamer van Koophandel nummer: 30253369
Zorgverlener AGB code: 90031851
Praktijk AGB code: 9010778
Klacht en Tuchtrecht regnr. KB0905.0236
Beroepsregistratie BATC: www.batc.nl

Aanvullende informatie

Sinds 1998 is Laurien Scheffelaar – van Vliet als Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten bij de BATC (lidnummer BR-0290). De BATC is de landelijke beroepsorganisatie Therapeuten & Belangen Associatie Consumenten.

Wat doet de BATC voor de consument?
Consumenten kunnen via hun contacten met natuurgeneeskundige therapeuten hun levenskwaliteit verbeteren door bewuster te leren leven en zo te streven naar een evenwichtige vorm van gezondheid. De consument is hierdoor beter in staat verantwoordelijkheid te nemen voor eigen leven en welzijn. De BATC is een meervoudige beroepsorganisatie die de complementaire geneeswijze behartigd. BATC zorgt er voor dat de therapeuten voldoende bijscholen.

info@batc.nl
www.batc.nl

Privacy verklaring

Privacy persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) een nieuwe privacywet rondom persoonsgegevens. De nieuwe privacywet sluit aan op het digitale tijdperk waarin we leven en heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In overeenstemming met deze wet ga ik zorgvuldig met uw privacy om.

Welke persoonsgegevens verwerk ik van u (bij bezoek aan de praktijk)?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen. Ik verwerk de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats. Naast het vaststellen van uw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.
Als u het invulformulier invult op de website, zal dit enkel gebruikt worden om contact met u op te nemen.
Medische gegevens – Ik verwerk enkel medische persoonsgegevens die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Ook gegevens die nodig zijn om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren worden verwerkt.
Financiële gegevens – Mijn accountant ontvangt een kopie van de uw factuur zodat ik aan de eisen van de belastingdienst kan voldoen. Ook de accountant werkt in overeenstemming met de AVG.
Derden – De opgeslagen gegevens in uw dossier zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming met derden worden gedeeld bij doorverwijzing.

Privacy op de zorgnota

Op de zorg nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • naam, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • de datum van het consult
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’, ‘psychosociaal consult’ of ‘haptotherapeutisch consult’
  • de kosten van het consult

Bewaartijd: Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard.

Recht op inzage: U heeft recht op inzage in de gegevens die ik van u verwerk en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen.

Datalekken – Indien er bij mij toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan meld ik dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, neem ik ook contact met u op.

Recht op klacht indienen. Heeft u een klacht over de omgang met uw privacygegevens dan kunt u die indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring gaat van kracht per 25 mei 2018.